Ztracen kl a tajn pokladnice

V jednom zmku il krl a princezna. A mli tam tajnou pokladnici. A ta byla zavena na sedm zmk. Ty zmky od nepamti nikdo neotevel, tak byla ta pokladna tajn. Vichni ale vili, e skrv nesmrn bohatstv a e proto je pan krl tak mocn a nikdo se mu neme postavit na odpor.

Jednoho stralivho dne, kdy se nad celm krlovstvm honila boue s vichic, piltla s nimi i Ohyzdn Obluda (to je jmno a popis zrove, tak se j kalo Nevdan Netvor). Usadila se v horch, kde ped jejm pchodem byly krsn lesy a pastviny, jene jej smrdut dech a jedovat pohled ve zniil a hory byly rzem pust a beztn.

Samozejm v krlovstv vypukl velk poplach. Seel se Rytsk Generln tb, proti Oblud vythlo krlovsk vojsko, jene odhodlanost generl a statenost vojk nestaila. Obluda ila ds a hrzu, kon se plaili, lid padali, ve iv hynulo. Krl tedy poslal pro kouzelnky, arodjnice, zakvae, amany a litele. Dopadli podobn, jako vojsko, to znamen bez spchu. Potom krl povolal hornky, kovkopy a tunele, aby Obludu zavalili v jejm doupti skalami. Nevdan Netvor vylezl z prachu a balvan silnj a stralivj ne dve. lechta i prost lid se rozprchli, krlovstv se vylidnilo, krl sedl sm v trnnm sle, drel hlavu v dlanch a tie si zoufal.

Tak ho nala princezna. Krl kdy ji uvidl, se trochu vzchopil a ekl: Musme otevt tajnou pokladnici, nic jinho nm nezbv. Snad v n najdeme dost poklad, aby zaplatily hrdiny nebo mudrce z dalekch zem, kde Nevdanho Netvora znaj a um ho zahnat. Jenom nevm, kde je od n kl. Nejvy veejn rada utekl, Nejvy tajn rada se ztratil neznmo kam."

Princezna odpovdla, e pokud si pamatuje z vyprvn sv maminky krlovny, kter ped nkolika lety zemela, dn rada nic nev a ani nikdy nic nevdl. Pokladnice byla vdy tak tajn, e vlastn nikdo u dvno nev, kde kl le. Pak krl s princeznou prohledali vechny trezory, perkovnice, skn, uplky a pihrdky ve stolech, sklep i pdu, dokonce vytepvali knihy v knihovn, jestli nen nkter z nich falen neskrv v sob kl. Nenali nic. Pokladna byla v nejhlubm zmeckm sklep za sedmermi dvemi. Krl s princeznou seli po toitm schoditi, postupn ty dvee oteveli, zahnjce pi tom myi a pavouky, a doli k tm poslednm, zalm, rezatm, kter byly osazeny pmo do skly. Malm oknkem vysoko pod stropem pronikl dovnit msn paprsek a na dvech bylo mon rozeznat npis:

elezn kl meem mraz,
Zlat pl chtivost,
Kamenn mne do tmy sraz,
iv iv uhost.

Krl dvee prohldl, prozkoumal a proklepal, nic nenael, ani klovou drku ne. Odhadoval tlouku a druh materilu. Pak s nimi zalomcoval, udeil do nich pst, nohu a jilcem mee. Dvee byly jako skla, ani se nehnuly. Rozhoen odeel. Princezna pak dvee pohladila a ukpla slzu. Slza se v eru sklepa rozzila a na zem dopadla jako drahokam. Jene dvee byly stle zaveny.

Zatmco krl chodil po zmku a shledval nad, vrtky, sochory a klet, princezna si sedla na zahradu. Zahrada byla za tch pr poslednch tdn neudrovan, protoe mlad zahradnci li s vojskem a sta s uprchlky. Princezna se sehnula k rovmu kei, kter byl cel zapadan spadlm listm, a oklepala mu vtviky. Plakala pi tom z ltosti i z bezmoci. Nakonec s plem usnula.

Zdalo se j, e vid svou matku, kter j kdysi o tajn pokladnici vyprvla. V tom snu se k n matka sklnla, jako kdy byla princezna mal holika, a opakovala tikrt ten npis ze dve tajn pokladnice. Podala princezn poup bl re a rozplynula se v blm a zelenm svtle. Princezna j v tom snu marn volala, aby se vrtila.

Princeznu probudilo chladno. Vzpomnla si na svj sen a podvala se kolem. Na rovm kei vedle n bylo bl poup, pln stejn jako vidla ve snu. Ten ke vypadal uschle a je iv, napadlo ji. Utrhla bl poup a bela s nm do zmeckho sklepa.

Otce krle nala princezna jak nadv ped dvemi do pokladnice. Kolem nj leely polman a ztupen vrtky, ohnut sochory, zlomen pidla a jin nad. Dvee vypadaly jako netknut, krlovo nad je ani nekrblo. Princezna podala otci bl poup. Krl na n chvli nechpav hledl, ale pak vzal princeznu za ruku a spolu se pouptem dotkli dve. Dvee zapraskaly, zavrzaly a otevely se.

Za dvemi se ukzala temn mstnost, ve kter nebylo vbec nic, krom velk dubov truhly. A kdy tu truhlu oteveli, byla tak przdn, jen na dn leel lehounk bl tek. Rozpait krl po nm shl a tu jako by se mu nco zdlo, vidl sm sebe jak jede na koni a v ruce dr me. Princezna vzala do ruky druh konec a tak se j nco zdlo, e jde po horsk louce pln kvtin.

Krl s princeznou se na sebe podvali, oba pochopili kouzelnou moc toho tku. A li ven ze sklepen a rovnou k horm, kde ila Ohyzdn Obluda. Rozbit cesty se jim pod nohama skldaly, uschl stromy kolem se zelenaly, ediv jedovat voda v potocch byla rzem pln ivota. Obluda vyrazila ze sv sluje, kolem n temno a ds. Princezna se hrozn lekla, ale dl la za otcem, kter nesl v jedn ruce kouzeln tek a druhou drel jej ruku. Pili a Oblud na dohled a krl, kter rozhodn nebyl nestaten, si zakryl tv. Tu se tek zmnil v bl zc me. Krl se vzmuil, naphl me a vrhl se do toku celou silou. Nevdan Netvor spatil nevdanou odvahu a vydsil se. On, zvykl dsit jin. Najednou byl polovin. Ustoupil a to byl jeho konec. Znien vc krlovm odhodlnm a princezninou tichou odvahou ne meem, vypail se do neznma.

Vyerpan krl se svalil na zem a me mu vypadl z ruky. Princezna mee dotkla a tu se zmnil opt v tek. Princezna s nm zatoila dokola a otrven zem se zazelenala a nedaleko vyrazil pramnek ist vody. Krl si omyl tv, potsnnou Obludm jedem a pak li spolu zpt. V zmku uloili tek zpt do truhly, zabouchli dvee a slbili si, e tajemstv Tajn pokladnice zachovaj. Ono stailo, e Ohyzdn obluda zmizela, aby se lid do krlovstv vrtili, zaali obdlvat pole a zahrady, pracovat v dlnch a vbec normln t. Po krlovstv se dl vyprvlo o neuvitelnm bohatstv, kter tajn pokladnice skrv. A krl se s princeznou na sebe vdycky podvali a jen se usmli.

Jirka a Iva, vere Iva, zima 2004