Pohdky Isladsk

O princi Hlinim

Prav islandsk pohdka s vysvtlivkami

Kdysi il na Islandu krl (ale nen jisto kdy, protoe na Islandu vlastn nikdy dn krlov nebyli). A ten krl ml syna, kterho nade vecko miloval. Jednoho dne si princ Hlini tak se ten syn jmenoval vydal na lov. Lovil se svou druinou ptky cel den (taky co jinho lovit na Islandu), ale pak padla tak stran mlha, e v n zabloudil. (Vimnte si, e na Islandu nelze zabloudit v lese kde by se tam vzal, zato stran mlha je k vidn co chvli.) Jeho druina ho hledala cel den a celou noc, jene pln marn, a tak se museli vrtit ke krli s nepozenou. Krl hned vyslal nejlep ze svch bojovnk, aby prince hledali vude po kraji, ale ti se vrtili s nepozenou.

Krl se velice pro prince Hliniho trpil, skoro z toho onemocnl. Nakonec dal rozhlsit, e d velkou odmnu komukoli, kdo by prince vyptral. O tom se doslechla i krsn Sigr. Pro jistotu se vypravila ke krli, aby se peptala, jestli se ta odmna vztahuje i na prost lidi (jak vidte, ani na Islandu se ned zejm vit kadmu mocnmu). Krl ji ujistil, e je tomu tak a dal j na to i sv krlovsk slovo. Sigr se tedy vydala prince hledat, a protoe to v pohdce ani jinak bt neme, nakonec ho nala.

Princ leel v jeskyni (jak tam znm Island, nejsp tuln geotermln vyhvan) na krsn zlat posteli, kolem kter se vinul kouzeln runov npis. Vedle stla druh velik stbrn postel (ono, ptel, takov prav islandsk postel to je nco mezi chatikou a penosnm altnem). A a se Sigr namhala, jak chtla, spcho prince se j vzbudit nepodailo. U byl skoro veer a ped jeskyn se ozval velik hluk. Sigr se tak tak staila schovat, kdy do jeskyn veli dv obryn. Prvn zazpvala kouzelnou psniku a princ se probudil. Druh poloila princi dv otzky: jestli chce nco k jdlu a jestli si ji vezme za enu. Princ odpovdl ne a ne, a tak ho obryn zase uspaly. Pak si lehly na druhou postel a spaly a do rna (vimnte si, e na Islandu jsou eny rovnoprvn a aktivn, i kdy jsou to nhodou obryn). Kdy druhho dne rno obryn odely, zazpvala kouzelnou psniku Sigr, kter si ji dobe od verejka zapamatovala (ostatn co Islanan to pvec, resp skald). Princ se vzbudil a krsn a odvn Sigr se mu hned lbila. Poradila princi, a veer obryn pijdou, aby si vzal jdlo a slbil druh obryni manelstv, ale jen kdy mu ekne, co znamen kouzeln npis kolem postele a taky a mu prozrad, co ob obryn cel den dlaj. Princ souhlasil a pak se Sigr a do veera hrli cel den achy. (To nen bsnick licence, to je tam nrodn specifikum.)

Veer pily obryn a mly velikou radost, e princ zmnil nzor. Bohat ho pohostily a peloily mu kouzeln npis, kter ml takovou moc, e kdy ho lovk peetl, hned ho postel dopravila, kam si jen pl. Taky mu vyprvly, e jdou vdycky rno na lov a pak sed pod sklou v horch a cel den si hzej zlatm vejcem, ve kterm ve kterm je ukryt jejich ivot a jejich sla. Pak li vichni spt.

Rno obryn odely a princ se Sigr nasedli na kouzelnou postel a nechali se odnst do hor, kde obryn lovily. Kdy si ty dv zaaly hzet zlatm vejcem, Sigr je chytila a princ Hliny je rozmknul v ruce a rzem bylo po obrynch.

Princ pak se Sigr odletl do jej chaloupky a ona se la pro jistotu zeptat krle, jestli svj slib spln. Krl to potvrdil, jene Sigr nechtla jinou odmnu ne prince Hliniho za manela. Krl nakonec souhlasil, a tak se mlad vzali a ili spolu astn a do smrti


Iva - podle islandsk lidov pohdkyLev" islandsk pohdka

Za devatero horami, devatero moi a devatero leteckmi zkladnami le jeden moc zvltn ostrov. Tedy nkte to alespo tvrd. Sta moeplavci ho nazvali Posledn toit - lthima Thl. Posledn msto, kde se d zastavit, ne se vody ocen s hukotem zt pes okraj svta kdovkam. To jmno by mu mohlo zstat i dnes. Posledn toit ne se lovk utop v divokch vodch pelidnnch mst. Posledn toit na tku ped sebou sammi. Posledn toit pro ty, kte ij v zemch se znienou prodou. Posledn toit pi hledn odpovd na podstatn otzky. Zem, kam se lid rdi vracej, i kdy ij doslova na sopkch. Zem, kde roste porodnost, i kdy ve vech ostatnch bohatch zemch kles. Zem, kde ij sktkov (a dokonce spolurozhoduj o komunln politice) a nikomu, ba ani nhodnmu krtkodobmu turistovi to nepijde nepatin. Zem, kde pr vodorovn, ale za to se mete oht o kameny a tekouc hork vody je tu nadbytek. Zem, kde je tak snadn nezamykat sv dvee a naslouchat kamenm. Zem prostoru a sn. Zem zpvajc vody. Zem tulnch hbitvk a katedrl, kter pipomnaj sgy z betonu. Zem neskutench barev. lthima Thl - msto, ke ktermu se utkme. A ono ns na chvilku pijme, ale nae otzky zstvaj s nmi dl. Jen po zpsobu ztracench lumk se nae sny vracej zptky, marn se vrhaj do moe a kadm nvratem se jen hloubji a nalhavji zadraj pod ki...

Iva, 2002